TaxMachine PITy 2021/2022

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2021 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2021/2022

PIT-37

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT-37 to najczęściej sporządzane i przekazywane do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe. Powszechność zeznania wynika oczywiście z faktu, że rodzaj dochodów jakie podlegają rozliczeniu z wykorzystaniem tego formularza dotyczy najliczniejszej grupy podatników. Z wykorzystaniem formularza PIT-37 rozliczają się osoby, które w roku podatkowym uzyskały przychody wyłącznie:

 • za pośrednictwem płatnika,
 • ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ich dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych tj. z zastosowaniem skali podatkowej.

Wszystkie te trzy kryteria dotyczące podatnika muszą być spełnione łącznie, a szczegółowe źródła pochodzenia przychodu określone zostały w nagłówku formularz PIT-37, a wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof). 

Płatnikiem jest osoba fizyczna lub prawna, która w imieniu podatnika  w ciągu roku odprowadza należne zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Płatnik w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym ma obowiązek sporządzenia i przekazania informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Od września 2013 r. zaczął obowiązywać nowy wzór (wersja 20), który różni się od wersji poprzedniej wprowadzeniem nowych pozycji w związku ze zmianą przepisów dotyczących kosztów uzyskania w przypadku przychodów uzyskiwanych od praw autorskich. Informację PIT-11 płatnik przekazuje podatnikowi jak również do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku ustania obowiązku poboru zaliczek przez płatnika, podatnik może złożyć pisemny wniosek o wcześniejsze wydanie informacji PIT-11. Płatnik powinien wówczas przekazać PIT-11 podatnikowi w ciągu 14 dni od daty wniosku.

Po uzyskaniu wszystkich informacji PIT-11 (PIT-11/A w przypadku gdy płatnikiem jest organ rentowy), podatnik może przystąpić do sporządzania zeznania podatkowego na druku PIT-37. Na podkreślenie zasługuje określenie "wszystkie", ponieważ to podatnik odpowiedzialny jest za uwzględnienie wszystkich swych przychodów za rok podatkowy w zeznaniu podatkowym PIT-37, nawet tych od których z uwagi na ich wysokość nie wystąpił obowiązek podatkowy. Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu nie składa tylko taka osoba, która nie osiągnęła jakichkolwiek dochodów w stosunku do których obowiązuje zasada ogólna opodatkowania według skali podatkowej. Zgodnie z przepisami dotyczącymi skali podatkowej kwotą wolną od podatku w roku 2013 (po uwzględnieniu zasad zaokrąglenia wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej) jest kwota 3.091 zł., ale uzyskanie takiego lub mniejszego dochodu nie zwalnia podatnika od sporządzenia zeznania podatkowego, nawet wówczas gdy jest to jedyny dochód osiągnięty w roku podatkowym. W przypadku gdyby podatnik po kilku dniach marca zorientował się, że brakuje mu informacji PIT-11 lub jednej z wielu jakie powinien otrzymać powinien podjąć działania zmierzające do ich uzyskania.

Po uzyskaniu i zgromadzeniu odpowiednich dokumentów przystępujemy do wypełniania zeznania na druku PIT-37 oraz niezbędnych załączników na podstawie, których można dokonać odliczeń od dochodów i podatku. O odliczeniach tych piszemy w odrębnych artykułach.

Zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2021 sporządzamy na druku wersja 20, który od obowiązującego przy rozliczeniu za rok 2012 różni się:

 • możliwością wykazania kosztów uzyskania przychodu według dwóch kryteriów (przedziałów) ich odliczania od przychodu wynikającego z praw autorskich, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2013 roku,
 • zrezygnowano z wymuszania na podatniku oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością, zastępując je pouczeniem o odpowiedzialności za podanie nieprawdy lub zatajenia prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie.
Druk PIT-37 wypełniany w programie PITy TaxMachine 2021/2022


W polu nr 1 (dodatkowo w polu 2 w przypadku opodatkowania wspólnego małżonków) wpisujemy numer:

 • PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 • NIP w przypadku pozostałych osób fizycznych podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Następny krok to wybór (poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu) sposobu opodatkowania wśród których mamy do wyboru opodatkowanie:

 • indywidualne (kwadrat 6.1),
 • wspólne z małżonkiem (kwadrat 6.2 lub 6.3),
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (kwadrat 6.4).

Ze sposobów tych mogą również skorzystać osoby mające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Osoby takie o ile uzyskały przychody, o których mowa w art. 29 ust. 1 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym (zaznaczenie kwadratu 7 lub 8) za dany rok podatkowy, opodatkować te dochody na zasadach ogólnych czyli z zastosowaniem skali podatkowej. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek podatek dochodowy, traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy.

Na temat sposobów opodatkowania piszemy w odrębnych artykułach.

W części A podatnik musi określić urząd skarbowy do jakiego adresowana jest deklaracja PIT-37. Urzędem tym jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem to według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium. W przypadku osób fizycznych, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, a na jej terytorium osiągają przychody rozliczają się z nich z urzędem skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W polu 10 części A określamy cel złożenia formularza PIT-37. W przypadku pierwszego zeznania składanego za rok podatkowy zaznaczamy kwadrat 10.1. Gdyby zeznanie okazało się nie ostatecznym i wymagało poprawy, podatnik może skorygować złożoną wcześniej deklaracje poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym do niej pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (zaznaczamy kwadrat 10.2).

Dla ułatwienia procesu sporządzania zeznania podatkowego-PIT 37 i innych oferujemy Państwu skorzystanie z naszego darmowego programu PITy 2021/2022, który sprawia że wypełnienie odpowiednich pól zarówno tych formalnych i merytorycznych nie powinno nastręczać większych problemów. Program PIT-y 2021/2022 jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika, a jego kreator prowadzi przez kolejne fazy sporządzania deklaracji. Program na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzonych danych, dokonuje obliczeń przenosi dane z załączników do formularza zeznania i odwrotnie. Program gwarantuje satysfakcję z osiągniętego wyniku, niekoniecznie podatkowego, ale konieczność płacenia podatków nie wynika z zalet programu.

Na zakończenie sporządzania zeznania podatkowego mogą Państwo przekazać 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

PIT-37 przez internet (e-deklaracje)

Program PIT-y 2021/2022 umożliwia, bez konieczności pobierania dodatkowych narzędzi, przekazanie e-deklaracji do urzędu skarbowego. W tym celu należy:

 • na pasku narzędziowym PIT 37 kliknąć przycisk "e-Deklaracje",
 • w oknie "Wysyłam deklarację" wpisać "Przychód podatnika z zeznania za 2021"
 • kliknąć przycisk "Wyślij"
Kliknij e-deklaracje na druku PIT-37


Po informacji, że deklaracja została wysłana i pobrano urzędowe poświadczenie odbioru (UPO):

 • na pasku narzędziowym formularza PIT 37 kliknij "Poświadczenie odbioru",
 • wdrukuj zeznanie PIT 37 i UPO.
Urzędowe Poświadczenie Odbioru e-deklaracji PIT-37

Słowa kluczowe

pit-37 program, broszura pit 37, pit-37 2022, pit-37 online, pit-37 druk, program pit-37, pit-37, pit 37 objaśnienia, druk pit-37, zeznanie pit-37, pit 37 przez internet, program pit 37, pit 37 za 2021 rok, formularz pit-37, pit 37 2022 rok, deklaracja pit-37, darmowy pit 37, pit-37 za 2021

Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie, Ofiar Katynia 1, 35-209, RZESZÓW