Celem Stowarzyszenia jest:

 Rozwój Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF.

 Organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim poprzez organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno–sportowym, artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym, rehabilitacyjnym.

 Likwidowanie barier architektonicznych i lokomocyjnych.

 Organizowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej.

 Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy szkoły oraz do poprawy bazy dydaktycznej.

 Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i profesjonalistów.

 
  

Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie, Ofiar Katynia 1, 35-209, RZESZÓW